Každý již zřejmě někdy slyšel nebo četl, co je to tzv. SJM, neboli společné jmění manželů. Zejména ti, kteří prošli rozvodem manželství, již dobře vědí, oč se jedná. Společnému jmění se v klidných dobách manželství pozornosti bohužel mnoho nedostává. Tím manželé během společného života nevědomky zakládají značně složité právní vztahy, které později těžko rozmotávají. Co by měli snoubenci, novomanželé, avšak i lidé, setrvávající v dlouholetém manželství o SJM vědět? Pojďme si jej představit.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká okamžikem uzavření manželství. Až na výjimky (viz níže), do něj patří veškerý majetek, který jeden z manželů nově nabude do vlastnictví. Jinými slovy, do SJM náleží každý plat, mzda, výnos z podnikání, cenný papír, nemovitost, výnos z investic či podíl v obchodní společnosti, který nabude alespoň jeden z manželů po vyslovení „druhého ano“ před oddávajícím.

Prvním takovým společným majetkem manželů budou zpravidla svatební dary. Může se to zdát vtipné, avšak je-li svatebním darem kupříkladu hodnotný automobil, manželé by si již v tom okamžiku měli být vědomi, že je společný.

Společné jmění manželů ve standardních případech trvá po celé manželství a zaniká buď rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů.

Dva typy majetku

Nikdo z nás nevstupuje do manželství zcela bez majetku. Je běžné, že každý ze snoubenců má před svatbou vlastní peněžní prostředky, mnohdy i automobil nebo nemovitosti. Všechen tento majetek nabytý před uzavřením manželství do SJM nespadá. Zůstává tzv. výlučným majetkem manžela či manželky.

Kdokoli, kdo je sezdán, tak vždy ve své majetkové sféře disponuje dvěma druhy (množinami) majetku. Výlučným (z předchozí doby) a společným. Tyto dvě množiny se nesmějí smíchat. Dojde-li k tomu, vzniká zásadní právní problém. Příkladem nesprávného právního nakládání s majetkem po uzavření manželství bývá postup, kdy si novomanžel – zaměstnanec – nechává i po uzavření manželství posílat mzdu či plat za svou práci na stále stejný bankovní účet, na němž jsou z dřívější doby jeho výlučné finanční prostředky. Dojde tím ke smísení výlučného a společného majetku. A jelikož v průběhu času nelze efektivně rozlišit, co je co, se takový manžel kvůli této své chybě při teoretickém rozvodu manželství „svých dřívějších“ peněz už ani soudně nedomůže.

Co do SJM nespadá?

Existují některé kategorie majetku, které do SJM nikdy nespadají, bez ohledu na to, že byly nabyty do vlastnictví za trvání manželství.

Jednak jde o věci zcela osobní potřeby (např. zubní kartářek). Dále jde o dary nebo dědictví, pokud dárce či zůstavitel neprojevil vůli obdarovat či odkázat majetek manželům společně. Klasické dědictví tedy do SJM nespadá.

Do společného jmění manželů dále nepatří případy tzv. směny výlučných hodnot. Jinými slovy jde o případy, kdy manžel prodává svůj výlučný byt (nabytý kupříkladu ještě před uzavřením manželství). Byl-li byt před prodejem jen jeho, je logické, že i utržená kupní cena za tento byt musí být zase jen jeho výlučná. Šlo pouze o směnu hodnoty. Snad jen dodejme, že stejně jako v případě mzdy nebo platu opět nesmí dojít ke smísení takto obdržené kupní ceny s ostatními, společnými penězi.

Do SJM pak nepatří ani náhrada újmy na zdraví či životě, kterou poškozený manžel obdržel za své vlastní zranění či úmrtí osoby blízké.

Naopak do SJM spadají výnosy z výše uvedeného výlučného majetku. Opět si uveďme příklad: vlastní-li manžel nemovitost nabytou před uzavřením manželství, tedy například tzv. výlučný byt, který pronajímá, pak nájemné z něj vybrané je od okamžiku uzavření manželství součástí SJM. Totéž platí o výnosech z výlučných investic nebo o dividendách z výlučných firem. Toto pravidlo je logické, jelikož při opačném výkladu by „manžel rentiér“ nepřispíval do SJM nic. A to by jistě nebylo spravedlivé.

Jak je to s dluhy?

Do společného jmění manželů spadají i dluhy, které zapříčinil alespoň jeden z manželů během trvání manželství. I to má své výjimky – například dluhy z trestné činnosti manžela nebo dluhy přesahující běžnou míru majetku manželů.

Věřitelé však na uvedená omezení nedbají a snaží se svou pohledávku vymáhat i po druhém manželovi. V těchto případech je na straně takového druhého manžela důležitá rychlost, se kterou písemně namítne nesouhlas s dluhem a rychlost, s níž se dokáže bránit exekuci.

Rada na závěr

Vždy buďte pozorní a striktně dělte svůj výlučný majetek od majetku s manželem společného. Založte si více bankovních účtů a neslučujte peněžní prostředky své s prostředky společného jmění.

Do svých výlučných nemovitostí nabytých před manželstvím anebo děděním v průběhu trvání manželství investujte jen své výlučné peníze. A nemáte-li je, přesně si alespoň evidujte investici do výlučného majetku činěnou ze SJM a předem si s druhým manželem sjednejte pravidla investice.

Při zjištění jakýchkoli dluhů druhého manžela jednejte rychle a s právní pomocí.

Ve složitých majetkově právních vztazích snoubenců či manželů pak zvažte uzavření tzv. předmanželské smlouvy či modifikace majetkového režimu tak, abyste všem shora uvedeným problémům předešli. O této možnosti se dočtěte na našem webu již brzy.

Potřebujete poradit?

Neváhejte mne kontaktovat.