Kamerové systémy v bytových domech se s postupným rozvojem digitalizace ve společnosti stávají normou. Kvalitní kamerový systém lze pro bytový dům dnes pořídit za dostupný náklad, přičemž jeho odrazující i identifikační schopnost při vzniku škody či spáchání trestného činu je v mnoha případech neocenitelná. Instalace kamer má však svá pravidla, jelikož jejich pořízením dochází k nakládání s osobními údaji osob. Tato pravidla je potřeba dodržovat i s ohledem na známé evropské nařízení GDPR.

Dne 8.2.2024 byla českým Úřadem pro ochranu osobních údajů zveřejněna nová Metodika, která sumarizuje pravidla pro instalaci a využívání kamerových systémů, a to mimochodem i v bytových domech. Co tato Metodika přináší a co by tedy měla SVJ dodržovat?

Souhlas všech vlastníků v domě není potřeba

Metodika primárně opakuje již zažité pravidlo, že k instalaci kamerového systému v bytovém domě není potřeba souhlas všech vlastníků jednotek, resp. všech subjektů údajů. Takový souhlas nelze v případě návštěv bytového domu ani reálně získat.

Kamery v bytových domech jsou instalovány na základě jiného právního základu, a to jako zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby. Tento právní základ musí být dobře odůvodněn v dokumentaci ke kamerám.

Klasifikace kamer podle míry zásahu

Metodika přichází s klasifikací kamerových systémů do čtyř tříd, a to podle míry zásahu (porušení) do práv a zájmů monitorovaného subjektu. Podle toho, do jaké třídy kamerový systém v bytovém domě spadá, musí SVJ dodržet technická a organizační opatření stanovená Metodikou. Nejmírnější je Třída 1, nepřísnější Třída 4.

Kamery v bytových domech SVJ budou nejčastěji kamerami Třídy 2: monitorování prostor, kde může být zachyceno chování subjektů údajů, vstupy do obytných budov.

Některé typy kamer běžné pro SVJ budou dokonce ve Třídě 1: monitorování prostor, kde se subjekty údajů nachází omezeně, plášť objektů, prostory u sklepů, sklady, kontejnerová stání, parkovací místa.

Nicméně kamery ve výtazích řadí Metodika do Třídy 3, což pro SVJ mající kamery ve výtahu může znamenat vyšší nároky na technické, organizační i bezpečnostní opatření.

Klasifikace kamer podle míry zásahu

Metodika přichází s klasifikací kamerových systémů do čtyř tříd, a to podle míry zásahu (porušení) do práv a zájmů monitorovaného subjektu. Podle toho, do jaké třídy kamerový systém v bytovém domě spadá, musí SVJ dodržet technická a organizační opatření stanovená Metodikou. Nejmírnější je Třída 1, nepřísnější Třída 4.

Kamery v bytových domech SVJ budou nejčastěji kamerami Třídy 2: monitorování prostor, kde může být zachyceno chování subjektů údajů, vstupy do obytných budov.

Některé typy kamer běžné pro SVJ budou dokonce ve Třídě 1: monitorování prostor, kde se subjekty údajů nachází omezeně, plášť objektů, prostory u sklepů, sklady, kontejnerová stání, parkovací místa.

Nicméně kamery ve výtazích řadí Metodika do Třídy 3, což pro SVJ mající kamery ve výtahu může znamenat vyšší nároky na technické, organizační i bezpečnostní opatření.

Jaká přijmout technická a organizační opatření?

Jaká konkrétní opatření je SVJ povinno splňovat podle třídy kamerového systému, uvádí Metodika podrobně v tabulce. Jako příklad opatření platných pro kamery Třídy 2 uveďme (výčet není zdaleka úplný):

 • ochrana venkovních kamer a rozvodů před vlivy počasí,
 • záznamové zařízení umístěné v chráněném prostoru,
 • povinná evidence přístupů k záznamu,
 • přístup k záznamu pod heslem,
 • povinná evidence práce se záznamy (střih, mazání, vytváření kopií), 
 • povinné ukládání údajů o čase.
 • záznam může být nahráván pouze na smyčku, která se po určité době sama bezpečně vymaže,
 • povinnost vést dokumentaci ke kamerovému systému podle GDPR,
 • povinnost mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu s provozovatelem kamer podle GDPR,
 • povinnost informovat subjekty údajů o monitorování, jak informační (piktogramovou) tabulkou, tak podrobnou informací dostupnou k prostudování v textové podobě,
 • zákaz monitorování vstupních dveří do bytu.

Jaká dokumentace musí být zpracována a archivována?

Společenství vlastníků provozující kamerový systém musí zpracovat a uchovat k tomuto systému úplnou dokumentaci.

Je povinno vypracovat jednak tzv. balanční test, v němž posoudí výhody kamerového systému ve vztahu k zásahu, kterým jeho instalací dojde do práv osob. Teprve tehdy, vyjde-li posouzení z balančního testu pro kamerový systém jako příznivé, lze jej instalovat. Balanční test je potřeba si uchovat.

SVJ je dále povinno vypracovat záznamy o činnostech zpracování, což je základní dokument provozování kamerového systému mající náležitosti podle GDPR. Musí vypracovat a vést dokumentaci k porušení zabezpečení osobních údajů (dojde-li k porušení integrity systému), dále již výše uvedenou podrobnou informaci o kamerovém systému nebo mít v souladu s GDPR připraveny formuláře pro zajištění práv subjektů údajů.

Společenství vlastníků musí rovněž archivovat projektovou dokumentaci ke kamerovému systému, smluvní dokumentaci (například smlouvu o dílo s jeho dodavatelem) a mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu s jejím provozovatelem.

Dobrovolně pak může SVJ vypracovat interní směrnici obsahující pravidla provozování kamerového systému. Směrnice může obsahovat zejména pravidla přístupu k záznamovému zařízení nebo způsob předání přihlašovacích údajů k záznamu při změně výboru SVJ.

Po jak dlouhou dobu lze záznamy uchovávat?

Změnou, kterou Metodika přináší, je dovolená délka doby, po níž lze záznam uchovat, resp. po jejímž uplynutí jej nahrávací smyčka sama vymaže.

Dlouhodobě byl zastáván názor, že tato doba by neměla ani u bytových domů přesahovat 48 až 72 hodin. Nově ÚOOÚ přistupuje k délce doby uchování záznamu benevolentněji. Metodika nestanovuje nejdelší přípustnou dobu uchování, avšak apeluje na individuální okolnosti u konkrétního bytového domu.

Bude tak přípustné uvažovat i o delší době uchování záznamů, ale vždy z konkrétních důvodů, které budou řádně odůvodněny ve zpracované dokumentaci. Na okraj jen dodejme, že nebude-li žádného takového důvodu, mělo by SVJ dodržet pravidlo uchování po max. 72 hodin.

Lze kamerou monitorovat i prostory před domem?

Opakující se a častý dotaz SVJ, zda mohou kamerami monitorovat i veřejný chodník před domem, byl Metodikou rovněž zodpovězen. Opět půjde o porovnání míry přínosů kamer na straně jedné, a míry nepřiměřeného zásahu do soukromí monitorovaných osob na straně druhé.

Pole Metodiky platí, že Monitorování veřejných prostranství je důvodné, pokud je založené na existenci reálného ohrožení, musí však být omezeno na míru nezbytně nutnou, (například v případě posprejování fasád obvykle v rozsahu do 1,5 – 2 m od líce objektu nebo plotu).

Je Metodika závazná a kde ji najít?

Metodika kromě pravidel obsahuje též tři vzorové dokumenty, a to vzorovou podrobnou informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu, vzorový záznam o činnostech zpracování a vzorový balanční test.

Metodika není pro správce údajů (SVJ) závazná, nicméně její dodržení a respektování logicky vyústí ve vyšší míru ochrany SVJ při případné kontrole ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Metodiku lze v úplném znění nalézt na tomto odkaze.

Potřebujete poradit?

Neváhejte mne kontaktovat.