Již několik měsíců se ve veřejném prostoru hovoří o novele energetického zákona, která umožní běžným odběratelům elektrické energie její efektivnější využívání díky komunitnímu sdílení. Návrh zákona stále leží v legislativním procesu, jeho účinnost k 1.1.2024 je stále otázkou.

Jednou ze základních novinek, kterou zákon přináší, jsou tzv. energetická společenství. K čemu budou sloužit? Jak složité bude je založit? A koho se budou týkat? Pojďme si je představit.

Dva druhy energetických společenství

V úplném úvodu je potřeba zdůraznit, že budou existovat dva druhy energetických společenství. Jednak Energetické společenství v klasické podobě, a vedle něj tzv. Společenství pro obnovitelné zdroje (OZE).

Rozdíl mezi nimi spočívá zejména v tom, že druhé jmenované se nemusí omezit na výrobu elektrické energie, nýbrž bude oprávněno z obnovitelných zdrojů vyrábět jakoukoliv energii, tedy plyn nebo tepelnou energii. S ohledem na tuto skutečnost má Společenství pro obnovitelné zdroje podle zákona přísnější územní limity pro své členy s hlasovacími právy.

Při zakládání společenství bude potřeba si jeden z těchto druhů společenství vybrat. Bude vždy na posouzení zakladatelů, k čemu má jejich společenství primárně sloužit.

Společenství bude spolkem nebo družstvem

Energetické společenství (bez ohledu na jeho druh – viz výše) nebude zvláštní (jedinečnou) právnickou osobou. Zakladatelé budou volit mezi neziskovými formami právnických osob, přičemž zákon výslovně počítá se spolkem nebo (tzv. obyčejným) družstvem.

Mezi mnoho základních podmínek, které bude právnická osoba muset splnit, aby se mohla stát energetickým společenstvím, bude patřit neomezená možnost člena společenství z právnické osoby jednostranně vystoupit. Právě z tohoto důvodu bude zřejmě vyloučeno, aby společenstvími byla bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek. U druhého zmiňovaného dokonce jednostranně vystoupit z právnické osoby (bez převodu jednotky) ani nelze.

Zákon a důvodová zpráva u energetického společenství nevylučují formu společnosti s ručením omezeným. Její zakladatelé však budou muset být alespoň tři a její společenská smlouva bude muset být po právní stránce přizpůsobena na míru podmínkám energetického zákona (tj. neziskovost či neomezené vystoupení společníka z s.r.o.).

Neziskový charakter společenství

Neziskový charakter energetického společenství je jeho dalším základním znakem. Účelem bude vždy poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů pro své členy nebo na území, na kterém provozuje společenství činnost. Podnikatelské využití energetického společenství jeho zakladateli tak bude obtížné.

Založení a vznik

Jak plyne ze shora uvedeného, zakladatelé společenství budou muset, a to nejspíše po poradě s právníkem, nejprve stanovit formu právnické osoby (spolek, družstvo, s.r.o.) a druh zamýšleného společenství (klasické či OZE).

Následovat bude právní akt založení právnické osoby tak, jako v kterémkoli jiném případě. Spolek se zakládá bez účasti notáře, naopak družstvo či s.r.o. povinně s notářem. Už v této fázi je tak potřeba hledět na náklady spojené se založením společenství.

Energetickým společenstvím se právnická osoba stane až registrací u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Registrace bude formální, jelikož ERÚ bude zkoumat toliko zákonné náležitosti pro splnění podmínek pro bytí energetickým společenstvím.

V důsledku tak bude energetické společenství evidováno ve dvou registrech: v obchodním (spolkovém) rejstříku vedeném příslušným krajským soudem jako kterákoli jiná právnická osoba, a současně v registru ERÚ.

Budou se moci adaptovat právnické osoby již dnes existující?

Ano. Novela zákona umožní i již dnes existujícím právnickým osobám (spolkům, družstvům apod.) změnit svůj účel i název na energetické společenství. Postup bude obdobný, jak je výše popsáno. Namísto zakládání právnické osoby však bude nezbytná změna jejích stanov.

Činnost energetického společenství - k čemu vlastně slouží?

A co bude hlavní náplní činnosti energetického společenství? Zákon příkladmo vyjmenovává výrobu elektřiny, sdílení elektřiny, dodávku elektřiny či výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů.

Je potřeba si uvědomit, že každé energetické společenství bude zakládáno za jiným konkrétním účelem a v jiných podmínkách. V mnoha případech půjde o sdílení elektrické energie vyrobené energetickým společenstvím mezi své členy.  Sdílení přitom v praxi bude moci být úplatné i bezúplatné, a to za předpokladu registrace předávacích míst členů i společenství.

Jakým způsobem bude fungovat sdílení elektřiny v energetickém společenství? A jak mimo něj? A bude možné sdílet elektřinu sám se sebou? Čtěte již brzy v našich dalších článcích.

Potřebujete poradit?

Neváhejte mne kontaktovat.