Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek je stěžejním dokumentem pro správný průběh schůze vlastníků v SVJ. Rezignováním na její zákonné náležitosti může svolavatel shromáždění založit dokonce neplatnost odhlasovaných usnesení. Jak pozvánku správně sestavit a co by měla obsahovat? Pojďme si pozvánku na shromáždění SVJ stručně představit.

Místo a čas zasedání shromáždění

Z pozvánky na shromáždění musí být vždy zřejmé místo a čas zasedání.

Jde-li o čas konání shromáždění, stanoví se dnem, měsícem a rokem, avšak i přesnou hodinou zahájení konání schůze. Je-li v domě větší počet jednotek, bývá vhodné stanovit i časovou rezervu pro osobní prezenci účastníků.

Místo konání shromáždění musí svolavatel určit tak, aby co nejméně omezovalo možnost vlastníků jednotek se shromáždění účastnit. Nebude tak přípustné, aby se schůze pražského SVJ konala například v Krkonoších. Uvedené pravidlo však nutně neznamená, že shromáždění musí být svoláno jen do prostor domu SVJ. Společenství vlastníků si jistě může pronajmout sál, školní třídu nebo salonek v restauraci, pakliže nechce nebo nemůže shromáždění konat přímo v domě.

Program zasedání v pozvánce na shromáždění

Program, neboli také pořad zasedání je rovněž podstatnou náležitostí pozvánky. Uvádí se v bodech, nejčastěji pro přehlednost číslovaných po sobě. Každá pozvánka musí obsahovat úvodní zahajovací bod, během kterého dojde ke kontrole usnášeníschopnosti, k volbě předsedajícího shromáždění a k volbě zapisovatele či dalších činovníků schůze, vyžadují-li takovou volbu stanovy SVJ.

Program obsažený v pozvánce je závazný. Jak je pozvánka jednou rozeslána, nelze ji změnit nebo doplnit. To má svou výjimku během samotného konání shromáždění, pakliže je přítomno 100 % vlastníků jednotek, kteří ve 100 % hlasů změnu či doplnění schválí.

Bývá tak častým omylem, že na úvod schůze nechává výbor SVJ odsouhlasit/schválit program obsažený v pozvánce. Takový postup neodpovídá zákonu, jelikož pořad schůze je dán pozvánkou. Je tedy vhodné se takového postupu vyvarovat.

Kdo sestavuje pozvánku na shromáždění?

Pozvánku sestavuje svolavatel shromáždění. Nejčastěji to bude výbor SVJ nebo předseda SVJ, jako statutární orgán. Není vyloučeno, aby byl svolavatelem i někdo jiný – typicky sami vlastníci jednotek při svolání shromáždění tzv. zdola, není-li výbor SVJ aktivní.

Pokud si alespoň dva vlastníci jednotek, kteří mají více než 1/4 hlasů, vymíní před rozesláním pozvánky zařazení vlastního bodu do programu zasedání, musí jim výbor SVJ vyhovět a bod zařadit. To platí však pouze tehdy, obsahuje-li taková žádost vlastníků návrh usnesení nebo řádné odůvodnění. Žádost zaslaná uvedeným počtem vlastníků až v okamžiku po rozeslání pozvánky, je opožděná a výbor SVJ jí nevyhoví.

Pozvánka musí být jejím svolavatelem podepsána.

Co dalšího by v pozvánce na shromáždění nemělo chybět

Ačkoli to zákon výslovně nestanoví, je vhodné, aby pozvánka obsahovala přesné označení SVJ, a to alespoň názvem, identifikačním číslem a sídlem. Pozvánka by rovněž měla obsahovat datum rozeslání proto, aby nevznikaly pochybnosti o dodržení lhůty ke svolání shromáždění. Pozvánce neuškodí konkrétní odkaz na článek stanov SVJ, podle kterého výbor SVJ (či jiný svolavatel) při svolání schůze vlastníků jednotek postupuje. Do pozvánky je vždy vhodné zařadit i bod Různé pro neočekávané návrhy k diskuzi. V neposlední řadě by pozvánka měla obsahovat i seznam příloh k ní přikládaných tak, aby bylo průkazné, jaké podklady vlastníci jednotek obdrželi předem.

Pozvánka na shromáždění je pak konečně i běžnou přílohou zápisu ze shromáždění.

Zajímá Vás k tématu svolání shromáždění SVJ více podrobností?

Napište mi nebo zavolejte a obraťte se na mne.